Home / Hafan

Oriel Bevan Jones Gallery

New opening times : Thursdays & Fridays 10am - 5pm

Amseroedd agor newydd : Dydd Iau & Dydd Gwener 10yb-5yp

Oriel Bevan Jones Gallery has been established in King Street, Carmarthen since 2013 and is named after the late Dr. Huw Bevan Jones who believed in the therapeutic benefit of art and who encouraged and facilitated connecting people who were suffering from mental ill-health with professional art and artists. In

everything we do, Oriel Bevan Jones Gallery strives to support that ethos and legacy.


Mae Oriel Bevan Jones Gallery wedi’i sefydlu yn Heol y Brenin, Caerfyrddin ers 2013 ac mae wedi’i henwi ar ôl y diweddar Dr.Huw Bevan Jones a gredai ym muddiant therapiwtig celf ac a weithiodd i annog a hwyluso cysylltu pobl a oedd yn dioddef gydachelf ac artistiaid proffesiynol. Ym mhopeth a wnawn, mae Oriel Bevan Jones Gallery yn ymdrechu i gefnogi’r ethos a’retifeddiaeth honno.

Showcasing the work of the many professional artists on the Arts Care Gofal Celf register, Oriel Bevan Jones Gallery has a range of items from over 30 professional Gallery Artists alongside 20 changing exhibitions throughout each year, with the art forms ranging from sculpture and fine art to ceramics and jewellery and many more.

Yn arddangos gwaith yr artistiaid proffesiynol niferus ar gofrestrArts Care Gofal Celf, mae gan Oriel Bevan Jones Gallery amrywiaeth eang o eitemau gan dros 30 o Artistiaid proffesiynol ynghyd ag 20 o arddangosfeydd newidiol drwy gydoly flwyddyn. Mae eu ffurfiau celf yn amrywio o gerflunio a cain, celfi gerameg, gemwaith a llawer mwy.

JENI PAIN

The Steve Allison Studio

Stwdio Steve Allison

Following the sad passing of internationally renowned photographer & graphic artist, Steve Allison in 2021, his family very generously and thoughtfully donated his photographic equipment to us at the gallery. In his honour, we established The Steve Allison Studio. This has provided Oriel Bevan Jones Gallery and Arts Care Gofal Celf with a powerful and meaningful opportunity to further support the work of professional creatives during these times of significant financial challenge for many. It has, in turn, allowed us to enhance and grow the role we serve within the arts community in Wales.


Yn dilyn marwolaeth drist ffotograffydd ac artist graffeg o fri rhyngwladol Steve Allison yn 2021, rhoddodd ei deulu, yn hael ac yn feddylgar iawn, ei offer ffotograffig i ni yn yr oriel. Er anrhydedd iddo, fe wnaethom sefydlu Stiwdio Steve Allison. Mae hyn wedi rhoi cyfle pwerus ac ystyrlon i Oriel Bevan Jones Gallery and Arts Care Gofal Celf i gefnogi gwaith pobl greadigol proffesiynol ymhellach yn ystod y cyfnod hwn o her ariannol sylweddol i lawer.


HELEN HIGGINS

The Creative Room

Yr Ystafell Greadigol

The Creative Room is a safe and warm space for small groups to participate in a range of creative activities. This also offers an opportunity for artists to work with small groups, gaining experience before leading larger workshop projects. We are also in the process of curating a Creative Reference Library for the people and groups we work with. This will provide an invaluable resource for supporting and enhancing the role we play in the arts in health and wellbeing landscape of Wales.


LISA-MARIE TANN

Rydym hefyd wedi creu Yr Ystafell Greadigol sy’n ofod diogel a chynnes i grwpiau bach gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau creadigol. Mae hyn hefyd yn cynnig cyfle i artistiaid weithio gyda grwpiau bach, gan ennill profiad cyn arwain prosiectau gweithdy mwy.

Rydym hefyd yn curadu Llyfrgell Gyfeirio Greadigol i'r bobl a’r grwpiau rydym yn gweithio gyda. Bydd hyn yn darparu adnodd amhrisiadwy ar gyfer cefnogi a gwella'r rôl rydym yn ei chwarae yng nghymunedau'r celfyddydau ac iechyd meddwl yng Ngorllewin Cymru

Volunteer at the Oriel Bevan Jones Gallery

Gwirfoddoli yn Oriel

Bevan Jones Gallery

Email

info@acgc.co.uk

GINA HUGHES

Ground Floor, 24 King Street, Carmarthen, SA31 1BS

Llawr Gwaelod, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BS Email/Ebost: info@acgc.co.uk

Tel/Ffôn: 01267 243815 Web/Wê: artscaregofalcelf.com


Company Registration No/Rhif Cwmni Gofrestredig: 2864166 Registered Charity No/Rhif Elusen Gofrestredig: 1050273


Copyright Arts Care Gofal Celf 2024