Home / Hafan

Dance

Dawnsio

For nearly a decade, Arts Care Gofal Celf has pioneered dance for wellbeing within the community. During this time, we have been committed to working with organisations that share our priorities such as Hijinx, Caerphilly Arts, The Torch Theatre and many more.


Ers bron i ddegawd, mae Arts Care Gofal Celf wedi arloesi ym maes dawns er lles yn y gymuned. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda sefydliadau sy'n rhannu ein blaenoriaethau fel Hijinx, Celfyddydau Caerffili, Theatr y Torch a llawer mwy.

We offer seated dance as part of an exploration of Arts on Prescription by Hywel Dda University Health Board, which has had a resounding impact on the communities of West Wales. In addition, we are working with Caerphilly Arts on our Blue Health Project, which invites participants to engage with blue spaces and listen to music and dance. My Moves is also an integral part of our core projects, where those with learning disabilities/difficulties are warmly welcomed to participate in dance and movement sessions. To celebrate the wonderful participants of our dance projects, we host an annual festival ‘Gwyl Fi’ in Haverfordwest, where we come together, dance, laugh and enjoy the many activities and performances.Our Projects

Ein Prosiectau

Rydym yn cynnig dawns eistedd fel rhan o archwiliad o Celfyddydau ar Bresgripsiwn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sydd wedi cael effaith aruthrol ar gymunedau Gorllewin Cymru. Yn ogystal, rydym yn gweithio gyda Chelfyddydau Caerffili ar ein Prosiect Iechyd Glas, sy’n gwahodd cyfranogwyr i ymgysylltu â mannau glas a gwrando ar gerddoriaeth a dawns. Mae My Moves hefyd yn rhan annatod o’n prosiectau craidd, lle mae croeso cynnes i’r rhai ag anableddau/anawsterau dysgu gymryd rhan mewn sesiynau dawns a symud. I ddathlu’r cyfranogwyr gwych yn ein prosiectau dawns, rydym yn cynnal gŵyl flynyddol ‘Gwyl Fi’ yn Hwlffordd, lle byddwn yn dod at ein gilydd, yn dawnsio, yn chwerthin ac yn mwynhau’r llu o weithgareddau a pherfformiadau.

Geometric Corner Pattern


Rydym bob amser yn gyffrous i ymgysylltu â phartneriaid a sefydliadau newydd sydd am i ni gynnig neu gefnogi cyfleoedd dawns, e-bostiwch info@acgc.co.uk i ddechrau'r sgwrs.


We are always excited to engage with new partners and organisations who want to us to offer or support dance opportunities, please email info@acgc.co.uk to start the conversation.

Follow us for information on our current projects and how to join in!


Dilynwch ni i gael gwybodaeth am ein prosiectau cyfredol a sut i ymuno!

Facebook Logo
Finger Clicking Icon

Ground Floor, 24 King Street, Carmarthen, SA31 1BS

Llawr Gwaelod, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BS Email/Ebost: info@acgc.co.uk

Tel/Ffôn: 01267 243815 Web/Wê: artscaregofalcelf.com


Company Registration No/Rhif Cwmni Gofrestredig: 2864166 Registered Charity No/Rhif Elusen Gofrestredig: 1050273


Copyright Arts Care Gofal Celf 2024