Home / Hafan

Dance

Dawnsio

For nearly a decade, Arts Care Gofal Celf has pioneered dance for wellbeing within the community. ​During this time, we have been committed to working with organisations that share our priorities ​such as Hijinx, Caerphilly Arts, The Torch Theatre and many more.


Ers bron i ddegawd, mae Arts Care Gofal Celf wedi arloesi ym maes dawns er lles yn y gymuned. Yn ​ystod y cyfnod hwn, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda sefydliadau sy'n rhannu ein ​blaenoriaethau fel Hijinx, Celfyddydau Caerffili, Theatr y Torch a llawer mwy.

We offer seated dance as part of an exploration of Arts on Prescription by Hywel Dda University ​Health Board, which has had a resounding impact on the communities of West Wales. In addition, ​we are working with Caerphilly Arts on our Blue Health Project, which invites participants to engage ​with blue spaces and listen to music and dance. My Moves is also an integral part of our core ​projects, where those with learning disabilities/difficulties are warmly welcomed to participate in ​dance and movement sessions. To celebrate the wonderful participants of our dance projects, we ​host an annual festival ‘Gŵyl Fi’ in Haverfordwest, where we come together, dance, laugh and enjoy ​the many activities and performances.Our Projects

Ein Prosiectau

Rydym yn cynnig dawns eistedd fel rhan o archwiliad o Celfyddydau ar Bresgripsiwn gan ​Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sydd wedi cael effaith aruthrol ar gymunedau Gorllewin ​Cymru. Yn ogystal, rydym yn gweithio gyda Chelfyddydau Caerffili ar ein Prosiect Iechyd ​Glas, sy’n gwahodd cyfranogwyr i ymgysylltu â mannau glas a gwrando ar gerddoriaeth a ​dawns. Mae My Moves hefyd yn rhan annatod o’n prosiectau craidd, lle mae croeso cynnes ​i’r rhai ag anableddau/anawsterau dysgu gymryd rhan mewn sesiynau dawns a symud. I ​ddathlu’r cyfranogwyr gwych yn ein prosiectau dawns, rydym yn cynnal gŵyl flynyddol ‘Gŵyl ​Fi’ yn Hwlffordd, lle byddwn yn dod at ein gilydd, yn dawnsio, yn chwerthin ac yn mwynhau’r ​llu o weithgareddau a pherfformiadau.

Geometric Corner Pattern


Rydym bob amser yn gyffrous i ymgysylltu â phartneriaid a sefydliadau newydd sydd am i ni gynnig neu gefnogi cyfleoedd dawns, e-bostiwch info@acgc.co.uk i ddechrau'r sgwrs.


We are always excited to engage with new partners and organisations who want to us to offer or support dance opportunities, please email info@acgc.co.uk to start the conversation.

Follow us for information on our current projects and how to join in!


Dilynwch ni i gael gwybodaeth am ein prosiectau cyfredol a sut i ymuno!

Facebook Logo
Finger Clicking Icon

Ground Floor, 24 King Street, Carmarthen, SA31 1BS

Llawr Gwaelod, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BS Email/Ebost: info@acgc.co.uk

Tel/Ffôn: 01267 243815 Web/Wê: artscaregofalcelf.com


Company Registration No/Rhif Cwmni Gofrestredig: 2864166 Registered Charity No/Rhif Elusen Gofrestredig: 1050273


Copyright Arts Care Gofal Celf 2024