Home / Hafan

Speak With Us…

Siaradwch

 Ni…

Mae cydweithio a chyd-adeiladu wrth wraidd ein holl brosiectau, mae croeso i chi gysylltu heddiw a gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflwyno rhaglen sy’n bwrpasol o ran creadigrwydd ac yn cael ei harwain gan gyfranogwyr.

Ar gyfer pob prosiect bydd cydlynydd prosiect penodedig i gefnogi eich rhaglen. Gan ddefnyddio eu harbenigedd, byddant yn gweithio'n agos gyda chi i ddatblygu'r rhaglen fwyaf effeithiol i greu effaith barhaol ar gyfranogwyr. Byddant yn ymgymryd â'r holl dasgau gweinyddol gan gynnwys marchnata yn ogystal â monitro a gwerthuso eich rhaglen a'i llwyddiant.

Mae ein staff i gyd yn siaradwyr Cymraeg neu’n ddysgwyr Cymraeg, felly rydym yn croesawu pob gohebiaeth ysgrifenedig yn y Gymraeg neu’r Saesneg

Collaboration and co-construction is at the heart of all our projects, please get in touch today and we can work together to deliver a creative programme that is bespoke and participant-led.

Each project will have a designated project coordinator who will support your programme. Using their expertise, they will work closely with you to develop the most effective programme that will create a long-standing impact on participants. They will undertake all administrative tasks including marketing and will monitor and evaluate your programme and its success.

Our staff are all Welsh speakers or Welsh learners, so we welcome all written correspondence in either Welsh or English

Email/E-bost :

Info@acgc.co.uk


Telephone/Rhif Ffon :

01267 243815

Office : Monday - Friday 9am - 5pm

Swyddfa : Dydd Llun - Ddydd Gwener 9yb - 5yp


Oriel Bevan Jones Gallery :

Thursdays & Fridays 10am - 5pm

Dydd Iau & Dydd Gwener 10yb - 5yp

Ground Floor, 24 King Street, Carmarthen, SA31 1BS

Llawr Gwaelod, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BS Email/Ebost: info@acgc.co.uk

Tel/Ffôn: 01267 243815 Web/Wê: artscaregofalcelf.com


Company Registration No/Rhif Cwmni Gofrestredig: 2864166 Registered Charity No/Rhif Elusen Gofrestredig: 1050273


Copyright Arts Care Gofal Celf 2024