Ein Hartistiad

Our Artists

Ar ôl arwain y maes Celfyddydau mewn Iechyd yng Nghymru ers canol yr 1980au, mae Arts Care Gofal Celf yn parhau i fod yn arweinydd yn y sector trwy feithrin cofrestr o hwyluswyr sy’n artistiaid proffesiynol ac yn ymarferwyr artistig creadigol sy’n fedrus wrth gyflwyno eu ffurfiau ar gelfyddyd yn ddiogel mewn gofal iechyd. a lleoliadau cymunedol.


Having led the field of Arts in Health in Wales since the mid 1980s, Arts Care Gofal Celf continues to be a leader in the sector by nurturing a register of facilitators who are professional artists and creative artist practitioners, skilled in delivering their artforms safely in healthcare and community settings.Roeddem yn cydnabod bod llawer o hwyluswyr wedi dod i gyflwyno gweithdai Celfyddydau mewn Iechyd o blith llu o lwybrau. Fel arfer, rydym yn parhau i gynnal safon aur artistiaid trwy sicrhau bod ein hartistiaid yn mynd trwy broses gyfweld ac wedi cyflawni lefel cymhwyster Baglor yn eu ffurf gelfyddydol, cyn i ni feithrin eu hymarfer trwy weithdai mentora a’u hymrwymo i’r gofrestr. Fodd bynnag, wrth i faes Celfyddydau Mewn Iechyd dyfu o’n cwmpas a’r gwaith yr oeddem yn ei wneud, daeth yn fwyfwy amlwg bod angen cymorth pellach ar ein hartistiaid cofrestredig i ddod yn Ymarferwyr Artist Creadigol yn y Celfyddydau mewn Iechyd. Felly, mae ein hartistiaid proffesiynol yn cymryd rhan mewn hyfforddiant rheolaidd a chyfleoedd uwchsgilio ar gyfer datblygiad proffesiynol ym maes cyflwyno Celfyddydau mewn Iechyd trwy ein prosiect GWELLA, a noddir yn garedig gan Gronfa Rhannu Gyda'n Gilydd CCC.


We recognised that many facilitators came to delivering Arts in Health workshops from myriad of pathways. As ever, we continue to maintain the gold standard of artists by ensuring that our artists go through an interview process and have achieved a Bachelors level of qualification in their artform, before we nurture their practice through mentored workshops and commit them to the register. However, as the field of Arts In Health grew around us and the work we were doing, it became increasingly clear that our registered artists needed further support to become Creative Artist Practitioners in Arts in Health. Therefore, our professional artists participate in regular training and upskilling opportunities for professional development in Arts in Health delivery through our GWELLA project, kindly sponsored by ACW Sharing Together Fund.

Rydym hefyd yn diweddaru ein Llawlyfr Artist, a ddarperir yn y cyfnod sefydlu, i adlewyrchu maes cynyddol y Celfyddydau mewn Iechyd a gwaith Ymarferwyr Artistiaid Creadigol. Rydym, fel erioed, yn hynod falch o weithio gyda rhai o’r artistiaid gorau yng Nghymru sy’n rhoi eu doniau i effeithio ar iechyd a lles cymunedau Gorllewin Cymru.


We are also updating our Artist Handbook, provided at induction, to reflect the growing field of Arts in Health and the work of Creative Artist Practitioners. We are, as ever, immensely proud to work with some of the best artists in Wales who give their talents to impact the health and wellbeing of the communities in West Wales.


Join Our RegisterIf you are interested in becoming one of our registered Creative Artist Practitioners, please send a note of interest to info@acgc.co.uk. We are particularly keen to speak with artists who are from underrepresented backgrounds and/or are Welsh speakers.


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o’n Hymarferwyr Artist Creadigol cofrestredig, anfonwch nodyn o ddiddordeb i info@acgc.co.uk. Rydym yn arbennig o awyddus i siarad ag artistiaid o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol a/neu sy’n siaradwyr Cymraeg.

Ymunwch â'n Cofrestr

Ground Floor, 24 King Street, Carmarthen, SA31 1BS

Llawr Gwaelod, 24 Heol y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BS Email/Ebost: info@acgc.co.uk

Tel/Ffôn: 01267 243815 Web/Wê: artscaregofalcelf.com


Company Registration No/Rhif Cwmni Gofrestredig: 2864166 Registered Charity No/Rhif Elusen Gofrestredig: 1050273


Copyright Arts Care Gofal Celf 2024